Tlač obsah okna

E:RDC - O projekte


Projekt je zameraný na podporu regionálnych štruktúr v konvergentných regiónoch EÚ prostredníctvom know-how, metód a finančných nástrojov potrebných na vytvorenie kapacít na vznik a podporu výskumných klastrov, čo bude mať za následok klasterizáciu výskumných inštitúcií, univerzít, výskumno-vývojových firiem, malých a stredných podnikov (MSP), veľkých firiem a finančných inštitúcií v regióne.

Ďalším cieľom projektu je sieťovanie regionálnych autorít a vlád, kľúčových hráčov v oblasti výskumu a lokálnych firiem - najmä MSP na európskej úrovni, s cieľom poskytnúť prínosy výskumu a vývoja malým a stredným podnikom a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť na európskych, ale i svetových trhoch.

V rámci projektu sa vyvinie i metodológia na efektívne využívanie národných a európskych zdrojov, vrátane štrukturálnych fondov EÚ, FP7 a CIP, na zakladanie výskumných klastrov a navrhnuté budú akčné plány na stimuláciu účasti výskumných organizácií v európskych podporných programoch s cieľom zvýšenia inovačných kapacít výrobných firiem.

V neposlednom rade budú navrhnuté výskumné a inovačné stratégie, ktoré výrazne prispejú k ekonomickému rozvoju dotknutých regiónov.


Hlavné ciele projektu:

 • návrh a príprava metodológie na zakladanie sektorových výskumných klastrov v stredoeurópskych nových členských krajinách ako i v ostatných konvergentných
  regiónoch EÚ
 • rozširovanie navrhnutej metodológie v rámci konvergentných regiónov EÚ
 • založenie výskumného klastra na Slovensku špecializovaného na nové materiály, mikro- a nano-technológie a informačné technológie


Partneri:

 • BIC Bratislava - koordinátor
 • Žilinská univerzita
 • Slovenská Technická Univerzita, Materiálovo technologická fakulta v Trnave
 • Žilinský samosprávny kraj
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov, Slovenská akadémia vied
 • Automotive Cluster Vienna Region - ACVR Austria
 • TEN Slovakia, s.r.o.
 • Mesto Trnava